เจตน์เมริน เจตน์ระวีโชติ

คุณเจตน์เมริน เจตน์ระวีโชติ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการตลาดดิจิทัล
งานออกแบบและผลิตสื่อองค์กร และงานบริหารจัดกิจกรรม
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา จำกัด

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการตลาดดิจิทัล งานออกแบบและผลิตสื่อองค์กร และงานบริหารจัดกิจกรรมบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา จำกัด ก่อนหน้านี้ เคยดำรงตำแหน่ง Senior Digital Manager ของ Nivea รับผิดชอบงานออกแบบ สร้างสรรค์ และสื่อสารการตลาดดิจิทัลของผลิตภัณฑ์นีเวีย รวมทั้ง เคยดำรงตำแหน่ง Vice President, IMKT, Ayudhaya Allianz C.P. Life รับผิดชอบด้านการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อดิจิตัล อีกทั้งเคยเป็นผู้อำนวยการ Organization Communications & Development, AstraZeneca (Thailand) รับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านการสื่อสารและการพัฒนาองค์กรโดยรวม อันนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย, TrueLife web business & digital media platform ทรู คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ พัฒนารูปแบบวิธีการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าและบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ

ทั้งนี้ ยังเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในหัวข้อ การสื่อสารการตลาดด้วยสื่อสมัยใหม่ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ marketing for non marketer โดยมีความรู้และความเชี่ยวชาญพิเศษในสาขาการตลาด และการสื่อสารการตลาดด้วยสื่อสมัยใหม่ new media รวมถึง life style marketing

นอกจากนี้ คุณเจตน์เมริน ยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินรางวัล Men’s Health Guys’ Challenge ตั้งแต่ปี 2007-2010

คุณเจตน์เมริน จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนั้น ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสาขาเทคโนโลยีการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และการบริหารจัดการโครงการ University of Washington

5 thoughts on “เจตน์เมริน เจตน์ระวีโชติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *